Polityka Ochrony Danych

Informacje


Szanowni Państwo,,
w związku z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, zwane dalej CSW.


2. Państwa dane osobowe były, są i będą przetwarzane wyłącznie w celach dopuszczalnych przepisami prawa, w tym w celu zapewnienia wykonywania ustawowych zadań publicznych stawianych przed CSW oraz w celu zapewnienia realizacji zawieranych z CSW umów.


3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez CSW opiera się na podstawach prawnych wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i obejmuje wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. w zakresie upowszechniania kultury), jest niezbędne do wykonywania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, bądź też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CSW (m.in. w zakresie monitoringu wizyjnego, którego celem jest monitorowanie zachowań niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie CSW, jak również monitorowanie innych zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, takich jak wandalizm czy niszczenie mienia).
W niektórych przypadkach podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych. Wskazana powyżej zgoda wyrażana jest w wyraźnie zadeklarowanym celu i może ona zostać w każdym czasie odwołana przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.


4. CSW nie przewiduje udostępniania Państwa danych osobowych odbiorcom (za wyjątkiem organów publicznych oraz podmiotów działających w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa), ani też ich przekazywania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


6. Czas przez jaki CSW przetwarza dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez CSW. Stosownie do tego informujemy, że:
a) w przypadku, gdy CSW przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
b) w przypadku, gdy CSW przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą,
c) w przypadku, gdy CSW przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.


7. Posiadają Państwo w odniesieniu do danych osobowych Państwa dotyczących:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO),
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 RODO),
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.


8. Na stronie internetowej CSW, w odpowiednich zakładkach, znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w CSW. Są to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanymi przez CSW wydarzeniami kulturalnymi, w tym w związku z organizowanymi w CSW konkursami, warsztatami, wykładami, w związku z dokonywaniem rezerwacji kinowych, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku w prowadzoną z Państwem wymianą korespondencji oraz w związku z zamieszczonym na terenie CSW monitoringiem wizyjnym. W przypadku przeprowadzania naboru na stanowiska pracy w CSW, informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie zamieszczona zostanie wraz z informacją o warunkach naboru do pracy na dane stanowisko.


9. Inspektorem ochrony danych w CSW jest Pani Małgorzata Kopczyńska, e-mail: iod@csw.torun.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w CSW.

INFORMACJE PODSTAWOWE
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MONITORINGU WIZYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń.


2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu jest Pani Małgorzata Kopczyńska, e-mail: iod@csw.torun.pl


3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa w trakcie przebywania na terenie CSW, tj. monitorowania zachowań niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie CSW, jak również monitorowania innych zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, takich jak wandalizm czy niszczenie mienia.


4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów administratora):
– nadzór nad bezpieczeństwem mienia i osób przebywających na terenie CSW – ze względu na specyfikę działalności CSW jako obiektu użyteczności publicznej,
– monitorowanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych: wandalizmu i niszczenia mienia, zachowań niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie CSW oraz pomoc w wyjaśnianiu takich zdarzeń.


5. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są Agencji Ochrony Osób i Mienia JAG sp. z o.o., ul. Saperów 184, 85-539 Bydgoszcz – w zakresie wglądu do danych osobowych rejestrowanych przez rejestratory danych.


6. Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych, ani też przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 4 do 21 dni od ich zarejestrowania – w zależności od rejestratora danych.


9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdy sprzeciw jest uzasadnionych szczególną sytuacją, w której Pani/Pan się znalazł(a).
Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


10. Podanie danych, które w przypadku monitoringu wizyjnego następuje poprzez zarejestrowanie Pani/Pana danych przez rejestratory danych, jest dobrowolne. Z uwagi jednak na istotę monitoringu wizyjnego nie jest możliwe przebywanie na terenie CSW bez zarejestrowania Pani/Pana danych przez rejestratory danych.